Skip to main content

Việt Nam tham dự Hội thảo của Asean về xây dựng Bộ công cụ đánh giá tác động của chính sách đối với người tiêu dùng

      Ngày 26 tháng 8 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương cùng các Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của các nước thành viên ASEAN đã tham dự Hội thảo “Xây dựng Bộ công cụ đánh giá tác động của chính sách đối với gười tiêu dùng” do Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng ASEAN (ACCP) tổ chức dưới hình thức trực tuyến.
      Xây dựng Bộ công cụ Đánh giá tác động của chính sách đối với người tiêu dùng ASEAN là hoạt động nằm trong mục tiêu chiến lược của Kế hoạch Hành động Chiến lược ASEAN về Bảo vệ người tiêu dùng (ASAPCP) giai đoạn 2016-2025.g.
      Tại buổi Hội thảo, đại diện các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của 10 quốc gia thành viên, Ban Thư ký ASEAN và các chuyên gia đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về các nội dung, bao gồm:
      1. Sự cần thiết của việc đánh giá tác động chính sách đối với người tiêu dùng 
      Tại Hội thảo, đại diện các nước Việt Nam, Malaysia và Indonesia đã chia sẻ thực tiễn công tác xây dựng chính sách, đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng, sự cần thiết của việc đánh giá các ảnh hưởng, tác động của các chính sách đối với quyền lợi người tiêu dùng trong quá trình xây dựng chính sách.
      Đồng quan điểm với các nước nêu trên, các chuyên gia của Hội đồng Người tiêu dùng Canada và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã chia sẻ các ví dụ về giá trị và kết quả mang lại từ hoạt động đánh giá tác động của chính sách đối với quyền lợi người tiêu dùng tại một số nước cụ thể.
      2. Xây dựng Bộ công cụ đánh giá tác động 
      Hội thảo đã thống nhất và đưa ra 4 tiêu chí cơ bản cần có trong Bộ công cụ đánh giá tác động của chính sách đối với người tiêu dùng, bao gồm:

      Đồng thời, Hội thảo cũng đề xuất một quy trình bốn bước để xây dựng Bộ công cụ, cụ thể như sau:

      Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, thống nhất tại Hội thảo, các chuyên gia sẽ tiếp tục phối hợp với Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng các nước ASEAN để hoàn thiện các nội dung để sớm đưa Bộ công cụ này vào thực tiễn triển khai tại các nước ASEAN./.

Nguồn: Phòng Bảo vệ người tiêu dùng - Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

About