Skip to main content

Ủy ban MTTQ, Đoàn thể

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ XÃ

1. Đ/c Lý Thị Kiều– Đảng ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN xã

Điện thoại: Cơ quan: 3.743600; Di động: 0352499150

Email: ltkieu@langson.gov.vn

2. Đ/c Lộc Thị Thơ–  Chủ tịch Hội LHPN xã.

Điện thoại: Cơ quan: 3..743.600; Di động: 0833098986

Email: 

 3. Đ/c Chu Văn Hiển – Chủ tịch Hội Nông dân xã

Điện thoại: Cơ quan: 3.743600; Di động: 0978259864

Email: cvhien@langson.gov.vn

4. Đ/c Nông Văn Quyền – Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên xã

Điện thoại: Cơ quan: 3.743600; Di động: 0349754361  

Email: nvquyen@langson.gov.vn

5. Đ/c Lý Long Xuyên – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

Điện thoại: Cơ quan: 3.743600; Di động: 0348661179

Email:llxuyen@langson.gov.vn

About