Skip to main content

Tuyên truyền thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Ái Quốc

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-BDT, ngày 03/4/2024 của Ban Dân tộc về việc thực hiện Tiểu dự án 2- Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Dự án 9 Chương trình MTQG theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg và Thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, năm 2024; Thông báo số 11/TB-BDT, ngày 05/4/2024 của Ban Dân tộc về Kết luận nội dung làm việc triển khai thực hiện Mô hình điểm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình. Ban Dân tộc thông báo lịch tổ chức các hoạt động thực hiện Mô hình điểm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình.

Ngày 10 tháng 5 năm 2024 Ban Ban Dân tộc tỉnh, Sơ Tư pháp tỉnh, Sở Lao động TBXH tỉnh, Sở VHTT tỉnh, đoàn nghệ thuật tỉnh, các sở ban ngành tỉnh và UBND huyện Lộc Bình phối hợp với UBND xã Ái Quốc tổ chức các hoạt động thực hiện Mô hình điểm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình (Mô hình điểm) các hoạt như:

1.Hoạt động vận động, tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình; nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014:

1

2. Hoạt động khám sức khỏe sinh sản, cung cấp các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; cấp phát thuốc thông thường.

1

 

3. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật (ca, múa nhạc, tiểu phẩm...lồng ghép tuyên truyền), tuyên truyền phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

1

Chương trình được đông đảo bà con nhân dân xã Ái Quốc tham gia qua đó nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về tác hại của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho nhân dân trên địa bàn xã.

About